Sözleşmeli personelin ücretinde yeni düzenleme nasıl uygulanacak?

Sözleşmeli personelin ücretinde yeni düzenleme nasıl uygulanacak?
Paylaş
 

SORU: Son yapılan toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, Sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri çalıştıkları yıla göre değişmektedir. (Örn: 0-5 yıl, 6-10 yıl gibi) Ben Gençlikte çalışırken başka bir bakanlığa geçtim. Benim yeni sözleşme ücretim belirlenirken iki kurumdaki hizmet sürem birleştirilecek mi?

CEVAP :657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin B bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedir

“B) Sözleşmeli personel: (1) Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.”

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının 3. maddesi ise şu şekildedir.

Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.”

Diğer taraftan, 2018 ve 2019 yılına yönelik toplu sözleşmede şu karar alınmıştır.

“Madde 47- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi” ibaresi “kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet Süresi” şeklinde uygulanır.”

Sonuç olarak, farklı kamu kurum ve kuruluşlarda hizmeti olan sözleşmeli personelin, 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereği ücretleri belirlenirken, hizmetlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Ancak yapılan düzenleme gereğince;

1- Sadece aynı unvandaki hizmet süreleri birleştirilebilecektir.

2- Farklı unvanlardaki hizmetler birleşemeyecektir.

3- Daha önce 657’e tabi memur statüsünde geçen aynı unvandaki hizmetler de birleşebilecektir. Zira yeni düzenlemede hem pozisyon hem kadro ifadesi kullanılmıştır. Kadro ifadesi 657’e tabi memurlar için kullanılmaktadır. Pozisyon ifadesi ise sözleşmeli istihdamda kullanılmaktadır. Buna göre örneğin daha kadrolu hemşire olan bir kişi eğer sözleşmeli hemşire olursa, ücrete esas hizmet süreleri birleşebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken yine aynı unvanda geçen hizmetlerin olması gerektiğidir.

Bu yazı 234 kere okundu.

YAZAR HAKKINDA